AGB

ALGEMENE VOORWAARDEN

VOOR WERK EN DIENSTEN VAN BILDLOGISTIK.

 1. Toepassingsgebied

1.1 Op alle werkzaamheden en diensten van NICOSOCHA STUDIOS, Zum Ludwigstal 15, 45527 Hattingen, handelend onder de naam BILDLOGISTIK (hierna te noemen BILDLOGISTIK), hierna te noemen “diensten”, zijn uitsluitend de volgende voorwaarden (AV) van toepassing.

Indien de AV van BILDLOGISTIK in de handel met de klant worden ingevoerd, gelden zij ook voor alle verdere zakelijke betrekkingen tussen de klant en BILDLOGISTIK, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De voorwaarden van de klant gelden slechts indien en voor zover BILDLOGISTIK deze uitdrukkelijk schriftelijk erkent. Stilzwijgen van BILDLOGISTIK met betrekking tot dergelijke afwijkende voorwaarden geldt in het bijzonder niet als aanvaarding of instemming, ook niet bij toekomstige overeenkomsten.

1.2 Deze AV zijn uitsluitend van toepassing op ondernemers in de zin van § 14 BGB.

 1. Prestatiekenmerken

Een garantie wordt slechts geacht door BILDLOGISTIK te zijn overgenomen indien BILDLOGISTIK een goed schriftelijk als “gegarandeerd” heeft aangemerkt.

 1. Sluiting van het contract, omvang van de diensten

3.1. De aanbiedingen van BILDLOGISTIK zijn steeds vrijblijvend, tenzij ze uitdrukkelijk en schriftelijk als “bindend” zijn aangeduid. Het zijn oproepen tot orde. De besteller plaatst een bestelling bij BILDLOGISTIK voor het maken en/of verwerken van digitale foto’s en eventuele andere aanverwante diensten. De overeenkomst komt pas tot stand wanneer de door de klant via internet of per e-mail geplaatste bestelling door BILDLOGISTIK per e-mail is bevestigd. Door dit te doen aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden.

3.2. Alle overeenkomsten, aanvullende overeenkomsten, toezeggingen en wijzigingen van het contract moeten in tekstvorm worden opgesteld. Dit geldt ook voor de ontheffing van de tekstformulierovereenkomst zelf. Mondelinge zekerheidsovereenkomsten en/of wijzigingen/aanvullingen zijn nietig.

3.3. De klant dient BILDLOGISTIK tijdig voor het sluiten van het contract schriftelijk op de hoogte te brengen van eventuele bijzondere vereisten voor de diensten van BILDLOGISTIK.

 1. Tijdstip van uitvoering, levering, leveringsdata, vertraging in de uitvoering

4.1. Bindende uitvoeringsdata of termijnen moeten uitdrukkelijk en in tekstvorm worden overeengekomen. De door BILDLOGISTIK opgegeven levertijden zijn overeengekomen onder het voorbehoud dat zij ca. 24 uur korter of langer kunnen zijn. Bij ontstentenis van een overeenkomst dienaangaande zal BILDLOGISTIK zich inspannen om niet-bindende of bij benadering (ongeveer, enz.) vastgestelde uitvoeringstermijnen en -data in acht te nemen.

4.2. De uitvoeringstermijnen beginnen ten vroegste bij ontvangst door de klant van de orderbevestiging van BILDLOGISTIK, maar niet voordat alle details van de uitvoering van de opdracht zijn opgehelderd en aan alle andere door de klant te vervullen vereisten – in het bijzonder de verzending van de te fotograferen goederen – is voldaan. Hetzelfde geldt voor uitvoeringsdata. Indien de klant na de bestelling wijzigingen van de dienst heeft gevraagd, begint een nieuwe uitvoeringstermijn na bevestiging van de wijzigingen door BILDLOGISTIK.

4.3. Prestaties vóór het verstrijken van de overeengekomen uitvoerings- en leveringstermijn zijn toegestaan. BILDLOGISTIK heeft recht op gedeeltelijke uitvoering. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst vervalt het recht op prestatie van BILDLOGISTIK slechts indien BILDLOGISTIK de essentiële prestaties niet of met vertraging levert.

4.4. Indien BILDLOGISTIK in gebreke blijft, moet de klant BILDLOGISTIK vooraf schriftelijk een redelijke termijn voor nakoming stellen. Indien deze termijn vruchteloos verstrijkt, bestaan vorderingen tot schadevergoeding wegens plichtsverzuim – om welke reden dan ook – alleen overeenkomstig het bepaalde in clausule 1. 12.

4.5. BILDLOGISTIK is niet in verzuim zolang de klant in verzuim is met de nakoming van verplichtingen jegens BILDLOGISTIK, met inbegrip van die welke voortvloeien uit andere overeenkomsten.

4.6. In geval van een vertraging van de prestatie waarvoor BILDLOGISTIK verantwoordelijk is wegens opzet of grove nalatigheid, heeft de klant recht op vergoeding van de aantoonbaar door de vertraging veroorzaakte schade. Voor het overige wordt verwezen naar punt 12.

 1. Vertraging, uitstel en onderbreking van diensten

Indien de uitvoering van de prestaties wordt vertraagd door een omstandigheid waarvoor de klant verantwoordelijk is, heeft BILDLOGISTIK het recht – tenzij anders overeengekomen met de klant – naar keuze van BILDLOGISTIK onmiddellijke betaling van de overeengekomen vergoeding te eisen, of zich uit de overeenkomst terug te trekken, of de prestatie te weigeren en in plaats van de volledige prestatie een schadevergoeding te eisen, na het stellen en vruchteloos verstrijken van een respijtperiode van 14 dagen. De termijn moet schriftelijk of in tekstvorm worden vastgesteld. BILDLOGISTIK is niet verplicht de uit deze clausule voortvloeiende rechten hierin nogmaals te vermelden. In geval van een schadevordering heeft BILDLOGISTIK het recht om in plaats van het specifieke schadebedrag een forfaitaire schadevergoeding ter hoogte van 20% van de overeengekomen nettovergoeding te eisen. De klant behoudt zich het recht voor om met betrekking tot de forfaitaire schadevergoeding een ander schadebedrag of het uitblijven van schade te bewijzen.

 1. Acceptatie

6.1. De klant is verplicht de foto’s onmiddellijk na elektronische verzending aan de klant in ontvangst te nemen, voor zover BILDLOGISTIK verplicht is werkzaamheden te verrichten.

6.2. Indien, ondanks het bestaan van de in lid 1 genoemde voorwaarden 4.1 voormelde voorwaarden de aanvaarding om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, wordt de aanvaarding geacht te hebben plaatsgevonden na het verstrijken van 2 dagen na de verzending van de foto’s door BILDLOGISTIK.

 1. Samenwerkingsverplichtingen van de klant

De klant is verantwoordelijk voor het scheppen van de voorwaarden binnen zijn invloedssfeer om BILDLOGISTIK in staat te stellen de contractuele diensten volledig en conform het contract te leveren. Dit houdt in dat de te fotograferen producten gratis naar BILDLOGISTIK worden gestuurd. BILDLOGISTIK aanvaardt geen transportzendingen.

 1. Kostenraming en kostenlimiet

8.1. Kostenramingen vormen in beginsel geen bindende bevestiging van de voor de uitvoering te betalen vergoeding, tenzij de door de opdrachtgever bij de uitvoering verschuldigde vergoeding als bindend wordt aangemerkt.

8.2. Kostenramingen kunnen door BILDLOGISTIK in geval van een bestelling met maximaal 10% worden overschreden zonder dat daarvoor toestemming van de opdrachtgever nodig is. Dit geldt niet wanneer BILDLOGISTIK een bepaald kostenbedrag of een bepaalde vergoeding uitdrukkelijk als bindend heeft aangemerkt.

8.3. Voor de uitvoering van meerwerk is altijd de toestemming van de klant nodig.

 1. Voorbehoud van zelflevering, overmacht en andere belemmeringen

9.1. Indien BILDLOGISTIK, om redenen waarvoor zij niet verantwoordelijk is, leveringen of diensten van haar onderleveranciers en onderaannemers niet, niet correct of niet tijdig ontvangt, of indien er sprake is van overmacht, stelt BILDLOGISTIK haar klant hiervan tijdig op de hoogte. In dit geval heeft BILDLOGISTIK het recht de uitvoering voor de duur van de verhindering op te schorten of zich wegens het niet-vervulde gedeelte geheel of gedeeltelijk uit de overeenkomst terug te trekken, voor zover BILDLOGISTIK aan haar voornoemde informatieplicht heeft voldaan en geen aanbestedingsrisico op zich heeft genomen. Overmacht omvat stakingen, uitsluitingen, officiële interventies, tekorten aan energie en grondstoffen, transportknelpunten waarvoor BILDLOGISTIK niet verantwoordelijk is, operationele belemmeringen waarvoor BILDLOGISTIK niet verantwoordelijk is, bijvoorbeeld door brand, water- en machineschade, en alle andere belemmeringen die objectief gezien niet door BILDLOGISTIK zijn veroorzaakt.

9.2. Indien een bindend overeengekomen uitvoerings- en/of opleveringsdatum niet wordt gehaald als gevolg van gebeurtenissen in overeenstemming met het voorgaande lid. 9.1 de overeengekomen datum van uitvoering en voltooiing wordt overschreden, heeft de klant het recht om zich na het vruchteloos verstrijken van een door hem aan BILDLOGISTIK gestelde redelijke respijttermijn voor het nog niet uitgevoerde gedeelte uit de overeenkomst terug te trekken, indien het voor hem objectief gezien onredelijk is om de overeenkomst verder na te komen. Verdere aanspraken van de klant, met name op schadevergoeding, zijn in dit geval uitgesloten.

 1. Vervoer en risico-overdracht, verzekering

10.1. Tenzij anders overeengekomen in tekstvorm, wordt de dienst verzonden overeenkomstig de bepalingen op de website van BILDLOGISTIK. De dienst wordt elektronisch verzonden door verzending van een link naar het door de klant opgegeven e-mailadres. De klant is verplicht de foto’s die via de door BILDLOGISTIK toegezonden link kunnen worden opgeroepen, onmiddellijk te downloaden en op een eigen geschikt opslagmedium op te slaan.

10.2. Artikelen die nodig zijn voor de verwerking van de bestelling worden op kosten van BILDLOGISTIK naar adressen in Duitsland – met uitzondering van artikelen die per vrachtvervoer moeten worden verzonden – teruggestuurd naar de besteller. BILDLOGISTIK behoudt zich het recht voor de route en het vervoermiddel te kiezen. Momenteel verloopt de retourzending via de logistieke dienstverlener Hermes en is verzekerd tot een goederenwaarde van € 500,00 .

Indien de verzending op verzoek of door toedoen van de klant wordt vertraagd, worden de artikelen voor rekening en risico van de klant opgeslagen. In dit geval staat de kennisgeving van gereedheid voor verzending gelijk aan verzending.

Het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijke verslechtering gaat op de klant over bij de overhandiging van de terug te geven voorwerpen aan de klant of de voor de uitvoering van de verzending aangewezen ondernemingen, echter uiterlijk bij het verlaten van het filiaal van BILDLOGISTIK of 14 dagen na de terbeschikkingstelling aan de klant in geval van overeengekomen afhaling.

Indien de verzending wordt vertraagd doordat BILDLOGISTIK haar retentierecht uitoefent als gevolg van het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van de klant of om enige andere reden waarvoor de klant verantwoordelijk is, gaat het risico uiterlijk op de datum van kennisgeving van gereedheid voor verzending op de klant over.

 1. Kennisgeving van gebreken, plichtsverzuim, garantie

11.1. Herkenbare plichtsverzuimen wegens slechte prestaties moeten door de klant onverwijld, doch uiterlijk binnen 2 dagen na de overdracht van de prestatie worden gemeld – ook ten aanzien van een voor de klant bruikbaar deel van de prestatie – verborgen gebreken moeten onverwijld, doch uiterlijk binnen de in artikel 2 gestelde termijn worden gemeld. 11.7. de bovengenoemde garantieperiode in tekstvorm. Het niet tijdig melden van gebreken sluit elke aanspraak op garantie van de klant uit.

11.2. Andere plichtsverzuimen moeten door de klant onmiddellijk in tekstvorm worden gewaarschuwd, waarbij een passende hersteltermijn wordt vastgesteld, voordat verdere rechten worden ingeroepen.

11.3. Gebreken waarvoor de klant verantwoordelijk is, alsmede ongegronde klachten, voor zover deze aanleiding geven tot activiteiten van BILDLOGISTIK, worden de klant in rekening gebracht volgens de algemene vergoedingspercentages van BILDLOGISTIK, vermeerderd met de desbetreffende wettelijke belasting over de toegevoegde waarde.

11.4. Indien BILDLOGISTIK verantwoordelijk is voor een gebrek, wordt het gebrek naar keuze van BILDLOGISTIK door kosteloze reparatie of vervangende levering verholpen, waarbij BILDLOGISTIK in principe twee pogingen tot nakoming achteraf worden toegekend.

Alleen technische gebreken die volgens de stand van de techniek vermeden hadden kunnen worden, worden als gerechtvaardigde gebreken beschouwd, maar niet de smaak . Indien de opdrachtgever BILDLOGISTIK geen uitdrukkelijke aanwijzingen voor de vormgeving en/of verdere verwerking van de foto’s heeft gegeven, zijn klachten over de beeldcompositie alsmede over de artistiek-technische vormgeving uitgesloten. Indien de cliënt tijdens of na de opnameproductie wijzigingen wenst aan te brengen, draagt hij de extra kosten. BILDLOGISTIK behoudt de aanspraak op vergoeding voor reeds aangevangen werkzaamheden.

11.5. In geval van kennisgeving van gebreken mogen betalingen door de klant slechts worden ingehouden in een mate die in redelijke verhouding staat tot de opgetreden materiële gebreken.

11.6. De garantie van BILDLOGISTIK is uitgesloten, voor zover gebreken en daarmee verband houdende schade niet aantoonbaar te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten. Voorts bestaan er geen vorderingen wegens gebreken in geval van slechts onbeduidende afwijkingen van de overeengekomen of gebruikelijke kwaliteit of bruikbaarheid van de contractuele goederen of diensten.

11.7. In geval van plichtsverzuim in het kader van de dienstverlening verleent BILDLOGISTIK een garantie voor de duur van één jaar, gerekend vanaf de datum van de wettelijke aanvang van de verjaringstermijn, tenzij een andere juridisch bindende, langere verjaringstermijn geldt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Voor het overige wordt verwezen naar punt 12.

11.8. Verdere aanspraken van de klant wegens of in verband met gebreken of door gebreken veroorzaakte gevolgschade, ongeacht de oorzaak, bestaan slechts in overeenstemming met het bepaalde in artikel 12, voor zover het geen aanspraken op schadevergoeding uit hoofde van een prestatiegarantie betreft. In dit geval wordt verwezen naar artikel 12.2.

11.9. De erkenning van slechte prestaties vereist altijd de tekstvorm.

11.10. Een omkering van de bewijslast is niet verbonden aan bovengenoemde bepaling.

 1. Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid

12.1. BILDLOGISTIK is niet aansprakelijk, in het bijzonder niet voor schadeclaims van de klant, ongeacht de rechtsgrond. Deze uitsluiting geldt niet in de volgende gevallen:

 • voor de opzettelijke schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (d.w.z. contractuele verplichtingen op de nakoming waarvan de Koper overeenkomstig de aard van de rechtshandeling in elk geval moet kunnen vertrouwen);
 • in geval van letsel aan leven, ledematen en gezondheid;
 • voor zover BILDLOGISTIK bij wijze van uitzondering uitdrukkelijk een garantie voor de kwaliteit van haar prestatie of het bestaan van een uitvoeringsresultaat of een aanbestedingsrisico op zich heeft genomen
 • in geval van opzet en grove nalatigheid;
 • in geval van gebreken die BILDLOGISTIK bedrieglijk heeft verzwegen;
 • en in geval van aansprakelijkheid krachtens de Wet Productaansprakelijkheid.

12.2. De aansprakelijkheid van BILDLOGISTIK is beperkt tot de voor het contract typische, voorzienbare schade in geval van licht nalatige schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (zie artikel 12.1).

12.3. Een omkering van de bewijslast gaat niet gepaard met bovenstaande bepalingen.

12.5. Iedere verdere aansprakelijkheid is uitgesloten.

12.6. De uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid overeenkomstig de paragrafen 12.2 tot 12.5 gelden in dezelfde mate voor de leidinggevende en niet-leidinggevende werknemers en andere plaatsvervangers van BILDLOGISTIK alsook voor de onderaannemers.

12.7. Een omkering van de bewijslast wordt door bovengenoemde verordeningen niet bewerkstelligd.

 1. Prijzen, betalingsvoorwaarden, middel van onzekerheid

13.1. Alle prijzen zijn vermeld in euro’s, vermeerderd met de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde ten laste van de klant.

13.2. BILDLOGISTIK heeft het recht de vergoeding eenzijdig passend te verhogen (§ 315 BGB) in geval van verhoging van de kosten voor de aanschaf van materiaal, loon- en bijkomende loonkosten, energiekosten en andere kosten, wanneer tussen het sluiten van de overeenkomst en de overeengekomen datum van uitvoering meer dan vier maanden liggen. Een verhoging in voornoemde zin is uitgesloten voor zover de kostenverhoging in voornoemde factoren wordt gecompenseerd door een kostenverlaging in andere voornoemde factoren ten opzichte van de totale kostenlast voor de levering.

13.4. De facturen van BILDLOGISTIK zijn betaalbaar binnen 10 dagen na factuurdatum zonder korting of andere inhoudingen.

13.5. De klant is in gebreke met betaling binnen 10 dagen na factuurdatum, zelfs zonder aanmaning.

13.6. In geval van wanbetaling wordt achterstandsrente berekend tegen negen procentpunten boven de respectieve basisrentevoet. Als datum van betaling geldt de datum waarop het geld door BILDLOGISTIK is ontvangen of op de rekening van BILDLOGISTIK is bijgeschreven. Wij behouden ons het recht voor om schadeclaims in te dienen die dit overschrijden. Anders heeft het verzuim van de nakoming van een vordering tot gevolg dat alle verdere vorderingen van BILDLOGISTIK uit de zakelijke relatie onmiddellijk vervallen.

13.7. Indien betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd of omstandigheden bekend of herkenbaar worden die naar het goeddunken van BILDLOGISTIK gerechtvaardigde twijfel doen rijzen over de kredietwaardigheid van de klant, met inbegrip van feiten die reeds bij het sluiten van de overeenkomst bestonden, maar die BILDLOGISTIK niet bekend waren of behoorden te zijn, heeft BILDLOGISTIK in dergelijke gevallen het recht, onverminderd verdere wettelijke rechten, de verdere uitvoering van lopende bestellingen of leveringen te staken en voorschotten of het stellen van voor BILDLOGISTIK aanvaardbare zekerheden voor uitstaande leveringen te eisen en zich na het verstrijken van een redelijke termijn voor het stellen van deze zekerheden uit de overeenkomst terug te trekken – onverminderd verdere wettelijke rechten. De klant is verplicht BILDLOGISTIK alle schade te vergoeden die voortvloeit uit de niet-uitvoering van de overeenkomst.

13.8. Indien de betalingen worden uitgesteld en later dan overeengekomen worden verricht, is over de uitstelperiode rente verschuldigd tegen een percentage dat negen procentpunten hoger ligt dan de basisrentevoet die geldt op het ogenblik dat de overeenkomst inzake uitstel werd gesloten, zonder dat een ingebrekestelling vereist is.

13.9. De klant heeft slechts een retentie- of verrekeningsrecht met betrekking tot tegenvorderingen die niet worden betwist of rechtsgeldig zijn vastgesteld, tenzij de tegenvordering berust op een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen overeenkomstig § 12.1 door BILDLOGISTIK. Een retentierecht kan door de klant alleen worden uitgeoefend indien zijn tegenvordering op dezelfde contractuele relatie berust.

 1. Gebruiksrechten

14.1. BILDLOGISTIK draagt de exclusieve gebruiksrechten van de foto’s over aan de besteller. De gebruiksrechten gaan pas over op de klant na volledige betaling van de vergoeding.

14.2. BILDLOGISTIK heeft het recht de diensten op haar eigen website en in het kader van haar eigen bedrijfspresentatie en reclame te gebruiken. Voor de presentatie van referenties is BILDLOGISTIK gerechtigd de diensten te gebruiken, met vermelding en naamsvermelding van de opdrachtgever (evenals het gebruik van de bedrijfsnaam of industriële eigendomsrechten van de opdrachtgever), voor zover dit niet in strijd is met individuele contractuele overeenkomsten.

 1. Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank, toepasselijk recht

15.1. De plaats van uitvoering van alle contractuele verplichtingen is de maatschappelijke zetel van BILDLOGISTIK. De exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen is – voor zover wettelijk toegestaan – Keulen. BILDLOGISTIK heeft echter ook het recht de klant te dagvaarden in zijn algemene bevoegde rechtbank.

15.2. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de klant en BILDLOGISTIK is uitsluitend het materiële recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, in het bijzonder met uitsluiting van de collisiebepalingen en het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

 1. Wijzigingen in de AV, slotbepalingen, kennisgeving

16.1. Elke wijziging van deze voorwaarden wordt in tekstvorm aan de klant meegedeeld. Bovendien kan het ook op internet worden bekeken op www.BILDLOGISTIK.de. De AV worden geacht door de klant te zijn goedgekeurd indien de klant niet tijdig in tekstvorm bezwaar maakt. BILDLOGISTIK moet bij de kennisgeving van wijziging uitdrukkelijk op dit rechtsgevolg wijzen. De klant moet het bezwaar binnen zes weken na ontvangst van het wijzigingsbericht aan BILDLOGISTIK doen toekomen.

16.2. In geval van verwerping van de opening van een insolventieprocedure tegen het vermogen van de klant wegens gebrek aan vermogen of surseance van betaling door de klant die niet gebaseerd is op retentierechten of andere rechten, heeft BILDLOGISTIK het recht zich te allen tijde uit de overeenkomst terug te trekken of de uitvoering afhankelijk te maken van de voorafgaande nakoming van de betalingsverplichting. Indien de dienst reeds is verricht, is het factuurbedrag in bovengenoemde gevallen onmiddellijk verschuldigd.

16.3 De klant is niet gerechtigd zijn contractuele rechten zonder toestemming van BILDLOGISTIK over te dragen. § 354a HGB blijft onaangetast.

16.4. Mocht een huidige of toekomstige bepaling van het gesloten contract geheel of gedeeltelijk ongeldig/ongeldig of onuitvoerbaar zijn of worden om andere redenen dan §§ 305-310 BGB, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van dit contract.
Hetzelfde geldt indien na het sluiten van het contract een leemte ontstaat die aanvulling behoeft. De partijen vervangen de ongeldige/ongeldige/onuitvoerbare bepaling of de leemte die moet worden opgevuld door een geldige bepaling die qua juridische en economische inhoud rekening houdt met de ongeldige/onuitvoerbare/onuitvoerbare bepaling en de totale inhoud van de overeenkomst. De bepaling van § 139 BGB (gedeeltelijke nietigheid) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Afdruk

BEELDLOGISTIEK
een service van NICOSOCHA STUDIOS (www.nicosocha.com)

Ludwigstal 15
45527 Hattingen

Telefoon: +49 2324 68 350 20
E-mail: [email protected]

BTW ID:
Identificatienummer omzetbelasting volgens §27a Wet op de omzetbelasting:
350/526/1290

Disclaimer – juridische informatie

§ 1 Waarschuwing voor de inhoud
De gratis en vrij toegankelijke inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De aanbieder van deze website staat echter niet in voor de juistheid en actualiteit van de verstrekte gratis en vrij toegankelijke journalistieke gidsen en nieuwsberichten. Met name genoemde bijdragen geven de mening van de betreffende auteur weer en niet altijd de mening van de aanbieder. Het oproepen van de gratis en vrij toegankelijke inhoud alleen creëert geen contractuele relatie tussen de gebruiker en de aanbieder; in dit opzicht ontbreekt de intentie van de aanbieder om juridisch gebonden te zijn.

§ 2 Externe links
Deze website bevat links naar websites van derden (“externe links”). Deze websites vallen onder de aansprakelijkheid van de respectieve exploitanten. Toen de externe links voor het eerst werden gecreëerd, controleerde de provider de externe inhoud op eventuele wetsovertredingen. Op dat moment waren er geen wettelijke overtredingen. De aanbieder heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina’s. Het opnemen van externe links betekent niet dat de aanbieder de inhoud achter de verwijzing of link als de zijne aanneemt. Het is niet redelijk dat de aanbieder de externe links voortdurend controleert zonder concreet bewijs van wetsovertredingen. Dergelijke externe links zullen echter onmiddellijk worden verwijderd indien wetsovertredingen bekend worden.

§ 3 Auteursrechten en naburige rechten
De op deze website gepubliceerde inhoud is onderworpen aan het Duitse auteursrecht en aanverwante wetgeving. Voor elk gebruik dat niet is toegestaan door de Duitse wet op het auteursrecht en de naburige rechten is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de respectieve rechthebbende vereist. Dit geldt met name voor het kopiëren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken of reproduceren van inhoud in databanken of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden zijn als zodanig gemarkeerd. De ongeoorloofde reproductie of verspreiding van individuele inhoud of volledige pagina’s is niet toegestaan en is strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, particulier en niet-commercieel gebruik is toegestaan.

De weergave van deze website in externe frames is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming.

§ 4 Bijzondere gebruiksvoorwaarden
Voor zover bijzondere voorwaarden voor individueel gebruik van deze website afwijken van de voorgaande leden, wordt dit uitdrukkelijk vermeld op de daartoe bestemde plaats. In dat geval zijn de bijzondere gebruiksvoorwaarden in het desbetreffende individuele geval van toepassing.

Gegevensbescherming

Toepassingsgebied
Deze gegevensbeschermingsverklaring informeert gebruikers over het type, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens door de verantwoordelijke aanbieder [NICOSOCHA STUDIOS, zum Ludwigstal 15. 45527 in Hattingen, e-mail: [email protected], telefoon: +49 2324 68 271 98] op deze website (hierna te noemen “aanbod”).

De rechtsgrondslag voor gegevensbescherming is te vinden in de federale wet op de gegevensbescherming (BDSG) en de wet op de telemedia (TMG).

Contact opnemen
Wanneer contact wordt opgenomen met de aanbieder (bijv. via een contactformulier of e-mail), worden de gegevens van de gebruiker opgeslagen om de aanvraag te verwerken en voor het geval er vervolgvragen zijn.

Integratie van diensten en inhoud van derden
Het kan voorkomen dat inhoud van derden, zoals video’s van YouTube, kaarten van Google Maps, RSS-feeds of afbeeldingen van andere websites, in dit online-aanbod wordt geïntegreerd. Dit vereist altijd dat de aanbieders van deze inhoud (hierna “derde aanbieders” genoemd) het IP-adres van de gebruikers waarnemen. Want zonder het IP-adres zouden zij de inhoud niet naar de browser van de betrokken gebruiker kunnen sturen. Het IP-adres is dus vereist voor de weergave van deze inhoud. Wij streven ernaar alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Wij hebben er echter geen invloed op of de derde aanbieders het IP-adres opslaan, bijvoorbeeld voor statistische doeleinden. Voor zover dit bij ons bekend is, informeren wij de gebruikers hierover.

Cookies
Cookies zijn kleine bestanden waarmee specifieke informatie over het apparaat kan worden opgeslagen op het toegangsapparaat van de gebruiker (pc, smartphone of dergelijke). Enerzijds dienen zij de gebruiksvriendelijkheid van websites en dus van de gebruikers (bv. opslag van inloggegevens). Anderzijds worden zij gebruikt om statistische gegevens over het gebruik van de website te verzamelen en te kunnen analyseren om het aanbod te verbeteren. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies beïnvloeden. De meeste browsers hebben een optie om het opslaan van cookies te beperken of volledig te voorkomen. Er wordt echter op gewezen dat het gebruik en met name het gebruiksgemak zonder cookies beperkt zal zijn.

Je kunt veel online advertentiecookies van bedrijven instellen via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site
Beheer http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door gebruikers wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

In het geval dat IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, zal Google het IP-adres van de gebruiker echter vooraf inkorten binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Op deze website is IP-anonimisering actief. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website door de gebruikers te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren.

Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies weigeren door de desbetreffende instellingen van hun browser te selecteren, maar houd er rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Gebruikers kunnen ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde en aan hun gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief hun IP-adres) door Google worden verzameld en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de op de volgende link beschikbare browserplugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden door Google en over instel- en bezwaarmogelijkheden vindt u op de website van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ (“Gegevensgebruik door Google wanneer u websites of apps van onze partners gebruikt”), http://www.google.com/policies/technologies/ads (“Gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden”), http://www.google.de/settings/ads (“informatie beheren die Google gebruikt om u advertenties aan te bieden”) en http://www.google.com/ads/preferences/ (“Bepaal welke reclame Google je laat zien”).

Als alternatief voor de browser add-on of in browsers op mobiele apparaten, kunt u op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens verzamelt op deze website. Dit plaatst een opt-out cookie op uw apparaat. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.

Intrekking, wijzigingen, correcties en bijwerkingen
De gebruiker heeft het recht om, op verzoek en kosteloos, informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die over hem zijn opgeslagen. Bovendien heeft de gebruiker het recht onjuiste gegevens te corrigeren, zijn persoonsgegevens te blokkeren en te wissen, voor zover dit niet in strijd is met een wettelijke verplichting om deze gegevens te bewaren.

AGB

Geldigheid
1. De volgende Algemene Leverings- en Handelsvoorwaarden (hierna te noemen AV) zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen, leveringen en diensten van de fotograaf.

2. Zij worden geacht te zijn overeengekomen bij aanvaarding van de levering of dienst of het aanbod van de fotograaf door de klant, maar uiterlijk bij aanvaarding van het fotomateriaal voor publicatie.

3. als de klant bezwaar wil maken tegen de AV, moet dit schriftelijk binnen drie werkdagen kenbaar worden gemaakt. Afwijkende voorwaarden van de klant worden hierbij afgewezen. Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet geldig tenzij de fotograaf deze schriftelijk erkent.

4. De AV zijn ook van toepassing op alle toekomstige bestellingen, aanbiedingen, leveringen en diensten van de fotograaf in het kader van een lopende zakenrelatie, zelfs zonder uitdrukkelijke opname, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Producties in opdracht
1. Als de fotograaf kostenramingen geeft, zijn deze niet bindend. Als zich tijdens de productie kostenstijgingen voordoen, wordt de fotograaf alleen op de hoogte gebracht als blijkt dat de oorspronkelijk geraamde totale kosten waarschijnlijk met meer dan 15% overschreden zullen worden. Als de geplande productietijd wordt overschreden om redenen waarvoor de fotograaf niet verantwoordelijk is, wordt een extra vergoeding betaald op basis van de overeengekomen tijdsvergoeding of in de vorm van een redelijke verhoging van de vaste vergoeding.

2. De fotograaf heeft het recht om diensten van derden, die moeten worden ingekocht om de productie uit te voeren, in naam en met toestemming van en voor rekening van de klant te laten uitvoeren.

3. Tenzij anders overeengekomen, worden de foto’s die na voltooiing van de productie ter goedkeuring aan de klant worden voorgelegd, geselecteerd door de fotograaf.

4. Als de fotograaf binnen twee weken na levering van de foto’s geen schriftelijke kennisgeving van gebreken heeft ontvangen, worden de foto’s geacht te zijn geaccepteerd in overeenstemming met het contract en vrij van gebreken.

Aangeleverd beeldmateriaal (analoog en digitaal)
1. De AV zijn van toepassing op al het beeldmateriaal dat aan de klant wordt geleverd, ongeacht het creatieve stadium of de technische vorm waarin het beschikbaar is. Ze zijn in het bijzonder ook van toepassing op elektronisch of digitaal verzonden beeldmateriaal.

2. de klant erkent dat het door de fotograaf geleverde fotomateriaal auteursrechtelijk beschermde fotografische werken zijn in de zin van § 2 (1) van de Duitse auteurswet. Punt 5 Auteurswet.

3. ontwerpvoorstellen of concepten in opdracht van de klant zijn onafhankelijke diensten die moeten worden vergoed.

4. Het geleverde fotomateriaal blijft eigendom van de fotograaf, zelfs als er een vergoeding voor wordt betaald.

5. De klant moet zorgvuldig en met zorg omgaan met het fotomateriaal en mag het alleen doorgeven aan derden voor interne bedrijfsdoeleinden van bekijken, selecteren en technische verwerking.

6 Klachten over de inhoud van de geleverde zending of de inhoud, kwaliteit of staat van het fotomateriaal moeten binnen twee weken na ontvangst worden gemeld. Anders wordt het fotomateriaal geacht correct te zijn ontvangen, in overeenstemming met het contract en zoals vastgelegd.

Gebruiksrechten
1. de klant slechts een eenvoudig gebruiksrecht voor eenmalig gebruik verwerft. Tenzij anders overeengekomen, zijn publicaties op het internet of opname in digitale databases in de tijd beperkt tot de duur van de publicatietermijnen van de corresponderende of een vergelijkbare
object afdrukken.

2. exclusieve gebruiksrechten, mediagerelateerde of ruimtelijke exclusieve rechten of blokkeringsperioden moeten afzonderlijk worden overeengekomen en vereisen een toeslag van ten minste 100% op de respectieve basisvergoeding.

3. met de levering alleen het gebruiksrecht wordt overgedragen voor eenmalig gebruik van het beeldmateriaal voor het door de klant gespecificeerde doel en in de publicatie en op het medium of de gegevensdrager die de klant heeft gespecificeerd of die voortvloeit uit de omstandigheden van de bestelling. In geval van twijfel is het gebruiksdoel waarvoor het beeldmateriaal beschikbaar is gesteld, zoals blijkt uit de afleveringsbon of het verzendadres, doorslaggevend.

4. voor elk gebruik, elke reproductie, distributie of publicatie buiten het bereik van sectie 3 is een vergoeding verschuldigd en is de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de fotograaf vereist. Dit geldt in het bijzonder voor:
– elk secundair gebruik of secundaire publicatie, in het bijzonder in bloemlezingen, productbrochures, reclamemaatregelen of andere herdrukken, elke bewerking, wijziging of herontwerp van het beeldmateriaal,
– de digitalisering, opslag of verveelvoudiging van het fotografisch materiaal op gegevensdragers van allerlei aard (bv. magnetische, optische, magneto-optische of elektronische dragers zoals cd-rom, dvd, harde schijven, RAM, microfilm enz. Sectie III 5 van de AV,
– elke verveelvoudiging of elk gebruik van de beeldgegevens op digitale gegevensdragers, elke vastlegging of reproductie van de beeldgegevens op het internet of in online databanken of in andere elektronische archieven (zelfs als dit interne elektronische archieven van de klant zijn),
– het doorgeven van het gedigitaliseerde beeldmateriaal door middel van datatransmissie op afstand of op gegevensdragers die geschikt zijn voor openbare reproductie op beeldschermen of voor de productie van afdrukken op papier.

5. wijzigingen in het fotografisch materiaal door middel van fotocomposities, montage of elektronische middelen voor het maken van een nieuw auteursrechtelijk beschermd werk zijn alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf en alleen in het geval van Etikettering met [M] is toegestaan. Het beeldmateriaal mag ook niet worden afgetekend, worden gefotografeerd of op een andere manier als motief worden gebruikt.

6. de klant niet gerechtigd is de hem verleende gebruiksrechten geheel of gedeeltelijk over te dragen over te dragen aan derden, met inbegrip van andere groepsmaatschappijen of dochterondernemingen. Elk gebruik, reproductie of verzending van het fotomateriaal is alleen toegestaan toegestaan op voorwaarde dat de door de fotograaf gespecificeerde copyrightvermelding auteursrechtvermelding die door de fotograaf is gespecificeerd in ondubbelzinnige toewijzing aan het respectieve beeld.

7. het verlenen van de gebruiksrechten is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van de volledige volledige betaling van alle betalingsvorderingen van de fotograaf die voortvloeien uit de respectieve contractuele relatie.

Aansprakelijkheid
1. De fotograaf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inbreuk op rechten van afgebeelde personen of objecten, tenzij een ondertekend vrijwaringsformulier is bijgevoegd. Het verkrijgen van gebruiksrechten die verder gaan dan het fotografisch auteursrecht, bijvoorbeeld voor afgebeelde werken van beeldende of toegepaste kunst, evenals het verkrijgen van publicatietoestemmingen van collecties, musea, enz. is de verantwoordelijkheid van de klant. De klant is verantwoordelijk voor de tekst en de context die voortvloeit uit de specifieke publicatie.

2. de klant is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het beeldmateriaal vanaf het moment van correcte levering.

Vergoedingen
1. is de overeengekomen vergoeding van toepassing. Als er geen vergoeding is overeengekomen, wordt deze vastgesteld volgens het actuele vergoedingenoverzicht van de Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing (MFM). De vergoeding is onderworpen aan de respectieve toepasselijke
Belasting toegevoegde waarde.

2. de overeengekomen vergoeding dekt het eenmalige gebruik van het fotomateriaal voor het overeengekomen doel in overeenstemming met clausule 1. IV. 3.

3. kosten en uitgaven die voortvloeien uit de opdracht (bijv. materiaal- en laboratoriumkosten, modelvergoedingen, kosten voor noodzakelijke rekwisieten, reiskosten, noodzakelijke onkosten, enz.

4. de vergoeding is verschuldigd bij levering van de opname. Als een productie in delen wordt geleverd, is de bijbehorende deelvergoeding verschuldigd bij de betreffende levering. De Fotograaf heeft het recht termijnbetalingen te verlangen voor productieopdrachten in overeenstemming met de omvang van de verleende diensten.

5. de vergoeding conform VI. 1. van de AV dient volledig te worden betaald, ook als het in opdracht gemaakte en geleverde beeldmateriaal niet wordt gepubliceerd. Tenzij anders overeengekomen, wordt een vergoeding van minimaal EURO 75,00 per foto in rekening gebracht voor het gebruik van de foto’s als sjabloon voor lay-out- en presentatiedoeleinden.

6. Verrekening of uitoefening van het retentierecht is alleen toegestaan met onbetwiste of wettelijk vastgestelde vorderingen van de klant. Verrekening met betwiste tegenvorderingen die klaar zijn voor vonnis is ook toegestaan.

Terugkeer van het beeldmateriaal
1. analoog beeldmateriaal moet in de geleverde vorm worden geretourneerd onmiddellijk nadat
publicatie of het overeengekomen gebruik, maar niet later dan 3 maanden na
de leveringsdatum, zonder dat u daarom wordt gevraagd; voeg twee
Exemplaren. Voor een verlenging van de periode van 3 maanden is de schriftelijke toestemming van de
Toestemming van de fotograaf.

2. digitale gegevens moeten altijd worden gewist of de gegevensdragers moeten worden vernietigd nadat het gebruik is beëindigd. De fotograaf is niet aansprakelijk voor het bestaan en/of de mogelijkheid van een hernieuwde levering van de gegevens.

3. als de fotograaf op verzoek of met toestemming van de klant fotomateriaal levert uitsluitend om te controleren of het geschikt is voor gebruik of publicatie, moet de klant analoog fotomateriaal uiterlijk binnen een maand na ontvangst retourneren, tenzij op de afleverbon een andere termijn staat vermeld. Digitale gegevens moeten worden gewist of de gegevensdragers moeten worden vernietigd of geretourneerd. Een verlenging van deze periode is alleen van kracht als deze schriftelijk is bevestigd door de fotograaf.

4. de klant retourneert het fotomateriaal op eigen kosten in een in de branche gebruikelijke verpakking. De klant draagt het risico van verlies of beschadiging.
Schade tijdens transport tot ontvangst door de fotograaf.

Contractuele boete, schadevergoeding
1. In geval van ongeoorloofd gebruik, gebruik, reproductie of openbaarmaking van het fotomateriaal (zonder toestemming van de fotograaf), zal een contractuele boete van vijf keer de gebruiksvergoeding verschuldigd zijn voor elk afzonderlijk geval, onder voorbehoud van eventuele verdere schadeclaims.

2. indien de auteursrechtvermelding is weggelaten, onvolledig, onjuist geplaatst of niet overdraagbaar is, is een toeslag verschuldigd van 100% van de overeengekomen of gebruikelijke gebruiksvergoeding.

Algemene informatie
1. het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing zoals overeengekomen, ook voor leveringen in het buitenland.

2. Aanvullende afspraken op het contract of op deze AV moeten schriftelijk worden gemaakt om geldig te zijn.

3. de eventuele ongeldigheid of onwerkzaamheid van een of meer bepalingen van deze AV heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De partijen verbinden zich ertoe de ongeldige bepaling te vervangen door een geldige bepaling die de beoogde bepaling economisch en juridisch zo dicht mogelijk benadert.

4. plaats van nakoming en plaats van jurisdictie is, als de klant een geregistreerde handelaar is, de woonplaats van de fotograaf.