ALGEMENE VOORWAARDEN

VOOR WERK EN DIENSTEN VAN BILDLOGISTIK.

 1. Toepassingsgebied

1.1 Op alle werkzaamheden en diensten van NICOSOCHA STUDIOS, Zum Ludwigstal 15, 45527 Hattingen, handelend onder de naam BILDLOGISTIK (hierna te noemen BILDLOGISTIK), hierna te noemen “diensten”, zijn uitsluitend de volgende voorwaarden (AV) van toepassing.

Indien de AV van BILDLOGISTIK in de handel met de klant worden ingevoerd, gelden zij ook voor alle verdere zakelijke betrekkingen tussen de klant en BILDLOGISTIK, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De voorwaarden van de klant gelden slechts indien en voor zover BILDLOGISTIK deze uitdrukkelijk schriftelijk erkent. Stilzwijgen van BILDLOGISTIK met betrekking tot dergelijke afwijkende voorwaarden geldt in het bijzonder niet als aanvaarding of instemming, ook niet bij toekomstige overeenkomsten.

1.2 Deze AV zijn uitsluitend van toepassing op ondernemers in de zin van § 14 BGB.

 1. Prestatiekenmerken

Een garantie wordt slechts geacht door BILDLOGISTIK te zijn overgenomen indien BILDLOGISTIK een goed schriftelijk als “gegarandeerd” heeft aangemerkt.

 1. Sluiting van het contract, omvang van de diensten

3.1. De aanbiedingen van BILDLOGISTIK zijn steeds vrijblijvend, tenzij ze uitdrukkelijk en schriftelijk als “bindend” zijn aangeduid. Het zijn oproepen tot orde. De besteller plaatst een bestelling bij BILDLOGISTIK voor het maken en/of verwerken van digitale foto’s en eventuele andere aanverwante diensten. De overeenkomst komt pas tot stand wanneer de door de klant via internet of per e-mail geplaatste bestelling door BILDLOGISTIK per e-mail is bevestigd. Door dit te doen aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden.

3.2. Alle overeenkomsten, aanvullende overeenkomsten, toezeggingen en wijzigingen van het contract moeten in tekstvorm worden opgesteld. Dit geldt ook voor de ontheffing van de tekstformulierovereenkomst zelf. Mondelinge zekerheidsovereenkomsten en/of wijzigingen/aanvullingen zijn nietig.

3.3. De klant dient BILDLOGISTIK tijdig voor het sluiten van het contract schriftelijk op de hoogte te brengen van eventuele bijzondere vereisten voor de diensten van BILDLOGISTIK.

 1. Tijdstip van uitvoering, levering, leveringsdata, vertraging in de uitvoering

4.1. Bindende uitvoeringsdata of termijnen moeten uitdrukkelijk en in tekstvorm worden overeengekomen. De door BILDLOGISTIK opgegeven levertijden zijn overeengekomen onder het voorbehoud dat zij ca. 24 uur korter of langer kunnen zijn. Bij ontstentenis van een overeenkomst dienaangaande zal BILDLOGISTIK zich inspannen om niet-bindende of bij benadering (ongeveer, enz.) vastgestelde uitvoeringstermijnen en -data in acht te nemen.

4.2. De uitvoeringstermijnen beginnen ten vroegste bij ontvangst door de klant van de orderbevestiging van BILDLOGISTIK, maar niet voordat alle details van de uitvoering van de opdracht zijn opgehelderd en aan alle andere door de klant te vervullen vereisten – in het bijzonder de verzending van de te fotograferen goederen – is voldaan. Hetzelfde geldt voor uitvoeringsdata. Indien de klant na de bestelling wijzigingen van de dienst heeft gevraagd, begint een nieuwe uitvoeringstermijn na bevestiging van de wijzigingen door BILDLOGISTIK.

4.3. Prestaties vóór het verstrijken van de overeengekomen uitvoerings- en leveringstermijn zijn toegestaan. BILDLOGISTIK heeft recht op gedeeltelijke uitvoering. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst vervalt het recht op prestatie van BILDLOGISTIK slechts indien BILDLOGISTIK de essentiële prestaties niet of met vertraging levert.

4.4. Indien BILDLOGISTIK in gebreke blijft, moet de klant BILDLOGISTIK vooraf schriftelijk een redelijke termijn voor nakoming stellen. Indien deze termijn vruchteloos verstrijkt, bestaan vorderingen tot schadevergoeding wegens plichtsverzuim – om welke reden dan ook – alleen overeenkomstig het bepaalde in clausule 1. 12.

4.5. BILDLOGISTIK is niet in verzuim zolang de klant in verzuim is met de nakoming van verplichtingen jegens BILDLOGISTIK, met inbegrip van die welke voortvloeien uit andere overeenkomsten.

4.6. In geval van een vertraging van de prestatie waarvoor BILDLOGISTIK verantwoordelijk is wegens opzet of grove nalatigheid, heeft de klant recht op vergoeding van de aantoonbaar door de vertraging veroorzaakte schade. Voor het overige wordt verwezen naar punt 12.

 1. Vertraging, uitstel en onderbreking van diensten

Indien de uitvoering van de prestaties wordt vertraagd door een omstandigheid waarvoor de klant verantwoordelijk is, heeft BILDLOGISTIK het recht – tenzij anders overeengekomen met de klant – naar keuze van BILDLOGISTIK onmiddellijke betaling van de overeengekomen vergoeding te eisen, of zich uit de overeenkomst terug te trekken, of de prestatie te weigeren en in plaats van de volledige prestatie een schadevergoeding te eisen, na het stellen en vruchteloos verstrijken van een respijtperiode van 14 dagen. De termijn moet schriftelijk of in tekstvorm worden vastgesteld. BILDLOGISTIK is niet verplicht de uit deze clausule voortvloeiende rechten hierin nogmaals te vermelden. In geval van een schadevordering heeft BILDLOGISTIK het recht om in plaats van het specifieke schadebedrag een forfaitaire schadevergoeding ter hoogte van 20% van de overeengekomen nettovergoeding te eisen. De klant behoudt zich het recht voor om met betrekking tot de forfaitaire schadevergoeding een ander schadebedrag of het uitblijven van schade te bewijzen.

 1. Acceptatie

6.1. De klant is verplicht de foto’s onmiddellijk na elektronische verzending aan de klant in ontvangst te nemen, voor zover BILDLOGISTIK verplicht is werkzaamheden te verrichten.

6.2. Indien, ondanks het bestaan van de in lid 1 genoemde voorwaarden 4.1 voormelde voorwaarden de aanvaarding om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, wordt de aanvaarding geacht te hebben plaatsgevonden na het verstrijken van 2 dagen na de verzending van de foto’s door BILDLOGISTIK.

 1. Samenwerkingsverplichtingen van de klant

De klant is verantwoordelijk voor het scheppen van de voorwaarden binnen zijn invloedssfeer om BILDLOGISTIK in staat te stellen de contractuele diensten volledig en conform het contract te leveren. Dit houdt in dat de te fotograferen producten gratis naar BILDLOGISTIK worden gestuurd. BILDLOGISTIK aanvaardt geen transportzendingen.

 1. Kostenraming en kostenlimiet

8.1. Kostenramingen vormen in beginsel geen bindende bevestiging van de voor de uitvoering te betalen vergoeding, tenzij de door de opdrachtgever bij de uitvoering verschuldigde vergoeding als bindend wordt aangemerkt.

8.2. Kostenramingen kunnen door BILDLOGISTIK in geval van een bestelling met maximaal 10% worden overschreden zonder dat daarvoor toestemming van de opdrachtgever nodig is. Dit geldt niet wanneer BILDLOGISTIK een bepaald kostenbedrag of een bepaalde vergoeding uitdrukkelijk als bindend heeft aangemerkt.

8.3. Voor de uitvoering van meerwerk is altijd de toestemming van de klant nodig.

 1. Voorbehoud van zelflevering, overmacht en andere belemmeringen

9.1. Indien BILDLOGISTIK, om redenen waarvoor zij niet verantwoordelijk is, leveringen of diensten van haar onderleveranciers en onderaannemers niet, niet correct of niet tijdig ontvangt, of indien er sprake is van overmacht, stelt BILDLOGISTIK haar klant hiervan tijdig op de hoogte. In dit geval heeft BILDLOGISTIK het recht de uitvoering voor de duur van de verhindering op te schorten of zich wegens het niet-vervulde gedeelte geheel of gedeeltelijk uit de overeenkomst terug te trekken, voor zover BILDLOGISTIK aan haar voornoemde informatieplicht heeft voldaan en geen aanbestedingsrisico op zich heeft genomen. Overmacht omvat stakingen, uitsluitingen, officiële interventies, tekorten aan energie en grondstoffen, transportknelpunten waarvoor BILDLOGISTIK niet verantwoordelijk is, operationele belemmeringen waarvoor BILDLOGISTIK niet verantwoordelijk is, bijvoorbeeld door brand, water- en machineschade, en alle andere belemmeringen die objectief gezien niet door BILDLOGISTIK zijn veroorzaakt.

9.2. Indien een bindend overeengekomen uitvoerings- en/of opleveringsdatum niet wordt gehaald als gevolg van gebeurtenissen in overeenstemming met het voorgaande lid. 9.1 de overeengekomen datum van uitvoering en voltooiing wordt overschreden, heeft de klant het recht om zich na het vruchteloos verstrijken van een door hem aan BILDLOGISTIK gestelde redelijke respijttermijn voor het nog niet uitgevoerde gedeelte uit de overeenkomst terug te trekken, indien het voor hem objectief gezien onredelijk is om de overeenkomst verder na te komen. Verdere aanspraken van de klant, met name op schadevergoeding, zijn in dit geval uitgesloten.

 1. Vervoer en risico-overdracht, verzekering

10.1. Tenzij anders overeengekomen in tekstvorm, wordt de dienst verzonden overeenkomstig de bepalingen op de website van BILDLOGISTIK. De dienst wordt elektronisch verzonden door verzending van een link naar het door de klant opgegeven e-mailadres. De klant is verplicht de foto’s die via de door BILDLOGISTIK toegezonden link kunnen worden opgeroepen, onmiddellijk te downloaden en op een eigen geschikt opslagmedium op te slaan.

10.2. Artikelen die nodig zijn voor de verwerking van de bestelling worden op kosten van BILDLOGISTIK naar adressen in Duitsland – met uitzondering van artikelen die per vrachtvervoer moeten worden verzonden – teruggestuurd naar de besteller. BILDLOGISTIK behoudt zich het recht voor de route en het vervoermiddel te kiezen. Momenteel verloopt de retourzending via de logistieke dienstverlener Hermes en is verzekerd tot een goederenwaarde van € 500,00 .

Indien de verzending op verzoek of door toedoen van de klant wordt vertraagd, worden de artikelen voor rekening en risico van de klant opgeslagen. In dit geval staat de kennisgeving van gereedheid voor verzending gelijk aan verzending.

Het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijke verslechtering gaat op de klant over bij de overhandiging van de terug te geven voorwerpen aan de klant of de voor de uitvoering van de verzending aangewezen ondernemingen, echter uiterlijk bij het verlaten van het filiaal van BILDLOGISTIK of 14 dagen na de terbeschikkingstelling aan de klant in geval van overeengekomen afhaling.

Indien de verzending wordt vertraagd doordat BILDLOGISTIK haar retentierecht uitoefent als gevolg van het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van de klant of om enige andere reden waarvoor de klant verantwoordelijk is, gaat het risico uiterlijk op de datum van kennisgeving van gereedheid voor verzending op de klant over.

 1. Kennisgeving van gebreken, plichtsverzuim, garantie

11.1. Herkenbare plichtsverzuimen wegens slechte prestaties moeten door de klant onverwijld, doch uiterlijk binnen 2 dagen na de overdracht van de prestatie worden gemeld – ook ten aanzien van een voor de klant bruikbaar deel van de prestatie – verborgen gebreken moeten onverwijld, doch uiterlijk binnen de in artikel 2 gestelde termijn worden gemeld. 11.7. de bovengenoemde garantieperiode in tekstvorm. Het niet tijdig melden van gebreken sluit elke aanspraak op garantie van de klant uit.

11.2. Andere plichtsverzuimen moeten door de klant onmiddellijk in tekstvorm worden gewaarschuwd, waarbij een passende hersteltermijn wordt vastgesteld, voordat verdere rechten worden ingeroepen.

11.3. Gebreken waarvoor de klant verantwoordelijk is, alsmede ongegronde klachten, voor zover deze aanleiding geven tot activiteiten van BILDLOGISTIK, worden de klant in rekening gebracht volgens de algemene vergoedingspercentages van BILDLOGISTIK, vermeerderd met de desbetreffende wettelijke belasting over de toegevoegde waarde.

11.4. Indien BILDLOGISTIK verantwoordelijk is voor een gebrek, wordt het gebrek naar keuze van BILDLOGISTIK door kosteloze reparatie of vervangende levering verholpen, waarbij BILDLOGISTIK in principe twee pogingen tot nakoming achteraf worden toegekend.

Alleen technische gebreken die volgens de stand van de techniek vermeden hadden kunnen worden, worden als gerechtvaardigde gebreken beschouwd, maar niet de smaak . Indien de opdrachtgever BILDLOGISTIK geen uitdrukkelijke aanwijzingen voor de vormgeving en/of verdere verwerking van de foto’s heeft gegeven, zijn klachten over de beeldcompositie alsmede over de artistiek-technische vormgeving uitgesloten. Indien de cliënt tijdens of na de opnameproductie wijzigingen wenst aan te brengen, draagt hij de extra kosten. BILDLOGISTIK behoudt de aanspraak op vergoeding voor reeds aangevangen werkzaamheden.

11.5. In geval van kennisgeving van gebreken mogen betalingen door de klant slechts worden ingehouden in een mate die in redelijke verhouding staat tot de opgetreden materiële gebreken.

11.6. De garantie van BILDLOGISTIK is uitgesloten, voor zover gebreken en daarmee verband houdende schade niet aantoonbaar te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten. Voorts bestaan er geen vorderingen wegens gebreken in geval van slechts onbeduidende afwijkingen van de overeengekomen of gebruikelijke kwaliteit of bruikbaarheid van de contractuele goederen of diensten.

11.7. In geval van plichtsverzuim in het kader van de dienstverlening verleent BILDLOGISTIK een garantie voor de duur van één jaar, gerekend vanaf de datum van de wettelijke aanvang van de verjaringstermijn, tenzij een andere juridisch bindende, langere verjaringstermijn geldt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Voor het overige wordt verwezen naar punt 12.

11.8. Verdere aanspraken van de klant wegens of in verband met gebreken of door gebreken veroorzaakte gevolgschade, ongeacht de oorzaak, bestaan slechts in overeenstemming met het bepaalde in artikel 12, voor zover het geen aanspraken op schadevergoeding uit hoofde van een prestatiegarantie betreft. In dit geval wordt verwezen naar artikel 12.2.

11.9. De erkenning van slechte prestaties vereist altijd de tekstvorm.

11.10. Een omkering van de bewijslast is niet verbonden aan bovengenoemde bepaling.

 1. Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid

12.1. BILDLOGISTIK is niet aansprakelijk, in het bijzonder niet voor schadeclaims van de klant, ongeacht de rechtsgrond. Deze uitsluiting geldt niet in de volgende gevallen:

 • voor de opzettelijke schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (d.w.z. contractuele verplichtingen op de nakoming waarvan de Koper overeenkomstig de aard van de rechtshandeling in elk geval moet kunnen vertrouwen);
 • in geval van letsel aan leven, ledematen en gezondheid;
 • voor zover BILDLOGISTIK bij wijze van uitzondering uitdrukkelijk een garantie voor de kwaliteit van haar prestatie of het bestaan van een uitvoeringsresultaat of een aanbestedingsrisico op zich heeft genomen
 • in geval van opzet en grove nalatigheid;
 • in geval van gebreken die BILDLOGISTIK bedrieglijk heeft verzwegen;
 • en in geval van aansprakelijkheid krachtens de Wet Productaansprakelijkheid.

12.2. De aansprakelijkheid van BILDLOGISTIK is beperkt tot de voor het contract typische, voorzienbare schade in geval van licht nalatige schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (zie artikel 12.1).

12.3. Een omkering van de bewijslast gaat niet gepaard met bovenstaande bepalingen.

12.5. Iedere verdere aansprakelijkheid is uitgesloten.

12.6. De uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid overeenkomstig de paragrafen 12.2 tot 12.5 gelden in dezelfde mate voor de leidinggevende en niet-leidinggevende werknemers en andere plaatsvervangers van BILDLOGISTIK alsook voor de onderaannemers.

12.7. Een omkering van de bewijslast wordt door bovengenoemde verordeningen niet bewerkstelligd.

 1. Prijzen, betalingsvoorwaarden, middel van onzekerheid

13.1. Alle prijzen zijn vermeld in euro’s, vermeerderd met de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde ten laste van de klant.

13.2. BILDLOGISTIK heeft het recht de vergoeding eenzijdig passend te verhogen (§ 315 BGB) in geval van verhoging van de kosten voor de aanschaf van materiaal, loon- en bijkomende loonkosten, energiekosten en andere kosten, wanneer tussen het sluiten van de overeenkomst en de overeengekomen datum van uitvoering meer dan vier maanden liggen. Een verhoging in voornoemde zin is uitgesloten voor zover de kostenverhoging in voornoemde factoren wordt gecompenseerd door een kostenverlaging in andere voornoemde factoren ten opzichte van de totale kostenlast voor de levering.

13.4. De facturen van BILDLOGISTIK zijn betaalbaar binnen 10 dagen na factuurdatum zonder korting of andere inhoudingen.

13.5. De klant is in gebreke met betaling binnen 10 dagen na factuurdatum, zelfs zonder aanmaning.

13.6. In geval van wanbetaling wordt achterstandsrente berekend tegen negen procentpunten boven de respectieve basisrentevoet. Als datum van betaling geldt de datum waarop het geld door BILDLOGISTIK is ontvangen of op de rekening van BILDLOGISTIK is bijgeschreven. Wij behouden ons het recht voor om schadeclaims in te dienen die dit overschrijden. Anders heeft het verzuim van de nakoming van een vordering tot gevolg dat alle verdere vorderingen van BILDLOGISTIK uit de zakelijke relatie onmiddellijk vervallen.

13.7. Indien betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd of omstandigheden bekend of herkenbaar worden die naar het goeddunken van BILDLOGISTIK gerechtvaardigde twijfel doen rijzen over de kredietwaardigheid van de klant, met inbegrip van feiten die reeds bij het sluiten van de overeenkomst bestonden, maar die BILDLOGISTIK niet bekend waren of behoorden te zijn, heeft BILDLOGISTIK in dergelijke gevallen het recht, onverminderd verdere wettelijke rechten, de verdere uitvoering van lopende bestellingen of leveringen te staken en voorschotten of het stellen van voor BILDLOGISTIK aanvaardbare zekerheden voor uitstaande leveringen te eisen en zich na het verstrijken van een redelijke termijn voor het stellen van deze zekerheden uit de overeenkomst terug te trekken – onverminderd verdere wettelijke rechten. De klant is verplicht BILDLOGISTIK alle schade te vergoeden die voortvloeit uit de niet-uitvoering van de overeenkomst.

13.8. Indien de betalingen worden uitgesteld en later dan overeengekomen worden verricht, is over de uitstelperiode rente verschuldigd tegen een percentage dat negen procentpunten hoger ligt dan de basisrentevoet die geldt op het ogenblik dat de overeenkomst inzake uitstel werd gesloten, zonder dat een ingebrekestelling vereist is.

13.9. De klant heeft slechts een retentie- of verrekeningsrecht met betrekking tot tegenvorderingen die niet worden betwist of rechtsgeldig zijn vastgesteld, tenzij de tegenvordering berust op een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen overeenkomstig § 12.1 door BILDLOGISTIK. Een retentierecht kan door de klant alleen worden uitgeoefend indien zijn tegenvordering op dezelfde contractuele relatie berust.

 1. Gebruiksrechten

14.1. BILDLOGISTIK draagt de exclusieve gebruiksrechten van de foto’s over aan de besteller. De gebruiksrechten gaan pas over op de klant na volledige betaling van de vergoeding.

14.2. BILDLOGISTIK heeft het recht de diensten op haar eigen website en in het kader van haar eigen bedrijfspresentatie en reclame te gebruiken. Voor de presentatie van referenties is BILDLOGISTIK gerechtigd de diensten te gebruiken, met vermelding en naamsvermelding van de opdrachtgever (evenals het gebruik van de bedrijfsnaam of industriële eigendomsrechten van de opdrachtgever), voor zover dit niet in strijd is met individuele contractuele overeenkomsten.

 1. Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank, toepasselijk recht

15.1. De plaats van uitvoering van alle contractuele verplichtingen is de maatschappelijke zetel van BILDLOGISTIK. De exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen is – voor zover wettelijk toegestaan – Keulen. BILDLOGISTIK heeft echter ook het recht de klant te dagvaarden in zijn algemene bevoegde rechtbank.

15.2. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de klant en BILDLOGISTIK is uitsluitend het materiële recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, in het bijzonder met uitsluiting van de collisiebepalingen en het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

 1. Wijzigingen in de AV, slotbepalingen, kennisgeving

16.1. Elke wijziging van deze voorwaarden wordt in tekstvorm aan de klant meegedeeld. Bovendien kan het ook op internet worden bekeken op www.BILDLOGISTIK.de. De AV worden geacht door de klant te zijn goedgekeurd indien de klant niet tijdig in tekstvorm bezwaar maakt. BILDLOGISTIK moet bij de kennisgeving van wijziging uitdrukkelijk op dit rechtsgevolg wijzen. De klant moet het bezwaar binnen zes weken na ontvangst van het wijzigingsbericht aan BILDLOGISTIK doen toekomen.

16.2. In geval van verwerping van de opening van een insolventieprocedure tegen het vermogen van de klant wegens gebrek aan vermogen of surseance van betaling door de klant die niet gebaseerd is op retentierechten of andere rechten, heeft BILDLOGISTIK het recht zich te allen tijde uit de overeenkomst terug te trekken of de uitvoering afhankelijk te maken van de voorafgaande nakoming van de betalingsverplichting. Indien de dienst reeds is verricht, is het factuurbedrag in bovengenoemde gevallen onmiddellijk verschuldigd.

16.3 De klant is niet gerechtigd zijn contractuele rechten zonder toestemming van BILDLOGISTIK over te dragen. § 354a HGB blijft onaangetast.

16.4. Mocht een huidige of toekomstige bepaling van het gesloten contract geheel of gedeeltelijk ongeldig/ongeldig of onuitvoerbaar zijn of worden om andere redenen dan §§ 305-310 BGB, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van dit contract.
Hetzelfde geldt indien na het sluiten van het contract een leemte ontstaat die aanvulling behoeft. De partijen vervangen de ongeldige/ongeldige/onuitvoerbare bepaling of de leemte die moet worden opgevuld door een geldige bepaling die qua juridische en economische inhoud rekening houdt met de ongeldige/onuitvoerbare/onuitvoerbare bepaling en de totale inhoud van de overeenkomst. De bepaling van § 139 BGB (gedeeltelijke nietigheid) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Impressum

BILDLOGISTIK
ein Service von NICOSOCHA STUDIOS (www.nicosocha.com)

Zum Ludwigstal 15
45527 Hattingen

Telefon: +49 2324 68 350 20
E-Mail: hallo@bildlogistik.de

Umsatzsteuer-ID:
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nach §27a Umsatzsteuergesetz:
350/526/1290

Disclaimer – rechtliche Hinweise

§ 1 Warnhinweis zu Inhalten
Die kostenlosen und frei zugänglichen Inhalte dieser Webseite wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Der Anbieter dieser Webseite übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität der bereitgestellten kostenlosen und frei zugänglichen journalistischen Ratgeber und Nachrichten. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung des jeweiligen Autors und nicht immer die Meinung des Anbieters wieder. Allein durch den Aufruf der kostenlosen und frei zugänglichen Inhalte kommt keinerlei Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und dem Anbieter zustande, insoweit fehlt es am Rechtsbindungswillen des Anbieters.

§ 2 Externe Links
Diese Website enthält Verknüpfungen zu Websites Dritter (“externe Links”). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. Der Anbieter hat bei der erstmaligen Verknüpfung der externen Links die fremden Inhalte daraufhin überprüft, ob etwaige Rechtsverstöße bestehen. Zu dem Zeitpunkt waren keine Rechtsverstöße ersichtlich. Der Anbieter hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der verknüpften Seiten. Das Setzen von externen Links bedeutet nicht, dass sich der Anbieter die hinter dem Verweis oder Link liegenden Inhalte zu Eigen macht. Eine ständige Kontrolle der externen Links ist für den Anbieter ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverstößen werden jedoch derartige externe Links unverzüglich gelöscht.

§ 3 Urheber- und Leistungsschutzrechte
Die auf dieser Website veröffentlichten Inhalte unterliegen dem deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht. Jede vom deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Anbieters oder jeweiligen Rechteinhabers. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Inhalte und Rechte Dritter sind dabei als solche gekennzeichnet. Die unerlaubte Vervielfältigung oder Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist nicht gestattet und strafbar. Lediglich die Herstellung von Kopien und Downloads für den persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch ist erlaubt.

Die Darstellung dieser Website in fremden Frames ist nur mit schriftlicher Erlaubnis zulässig.

§ 4 Besondere Nutzungsbedingungen
Soweit besondere Bedingungen für einzelne Nutzungen dieser Website von den vorgenannten Paragraphen abweichen, wird an entsprechender Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen. In diesem Falle gelten im jeweiligen Einzelfall die besonderen Nutzungsbedingungen.

Datenschutz

Geltungsbereich
Diese Datenschutzerklärung klärt Nutzer über die Art, den Umfang und Zwecke der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch den verantwortlichen Anbieter [NICOSOCHA STUDIOS, zum Ludwigstal 15. 45527 in Hattingen, E-Mail: hallo@bildlogistik.de, Tel.: +49 2324 68 271 98]  auf dieser Website (im folgenden “Angebot”) auf.

Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes finden sich im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem Telemediengesetz (TMG).

Kontaktaufnahme
Bei der Kontaktaufnahme mit dem Anbieter (zum Beispiel per Kontaktformular oder E-Mail) werden die Angaben des Nutzers zwecks Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall, dass Anschlussfragen entstehen, gespeichert.

Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter
Es kann vorkommen, dass innerhalb dieses Onlineangebotes Inhalte Dritter, wie zum Beispiel Videos von YouTube, Kartenmaterial von Google-Maps, RSS-Feeds oder Grafiken von anderen Webseiten eingebunden werden. Dies setzt immer voraus, dass die Anbieter dieser Inhalte (nachfolgend bezeichnet als “Dritt-Anbieter”) die IP-Adresse der Nutzer wahr nehmen. Denn ohne die IP-Adresse, könnten sie die Inhalte nicht an den Browser des jeweiligen Nutzers senden. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Wir bemühen uns nur solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Jedoch haben wir keinen Einfluss darauf, falls die Dritt-Anbieter die IP-Adresse z.B. für statistische Zwecke speichern. Soweit dies uns bekannt ist, klären wir die Nutzer darüber auf.

Cookies
Cookies sind kleine Dateien, die es ermöglichen, auf dem Zugriffsgerät der Nutzer (PC, Smartphone o.ä.) spezifische, auf das Gerät bezogene Informationen zu speichern. Sie dienen zum einem der Benutzerfreundlichkeit von Webseiten und damit den Nutzern (z.B. Speicherung von Logindaten). Zum anderen dienen sie, um die statistische Daten der Webseitennutzung zu erfassen und sie zwecks Verbesserung des Angebotes analysieren zu können. Die Nutzer können auf den Einsatz der Cookies Einfluss nehmen. Die meisten Browser verfügen eine Option mit der das Speichern von Cookies eingeschränkt oder komplett verhindert wird. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass die Nutzung und insbesondere der Nutzungskomfort ohne Cookies eingeschränkt werden.

Sie können viele Online-Anzeigen-Cookies von Unternehmen über die US-amerikanische Seite http://www.aboutads.info/choices/ oder die EU-Seite
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ verwalten.

Google Analytics
Dieses Angebot benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Computer der Nutzer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Benutzung dieser Website durch die Nutzer werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.

Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird die IP-Adresse der Nutzer von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die IP-Anonymisierung ist auf dieser Website aktiv. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um die Nutzung der Website durch die Nutzer auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen.

Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Die Nutzer können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; Dieses Angebot weist die Nutzer jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Die Nutzer können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Weitere Informationen zur Datennutzung zu Werbezwecken durch Google, Einstellungs- und Widerspruchsmöglichkeiten erfahren Sie auf den Webseiten von Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ („Datennutzung durch Google bei Ihrer Nutzung von Websites oder Apps unserer Partner“), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Datennutzung zu Werbezwecken“), http://www.google.de/settings/ads („Informationen verwalten, die Google verwendet, um Ihnen Werbung einzublenden“) und http://www.google.com/ads/preferences/ („Bestimmen Sie, welche Werbung Google Ihnen zeigt“).

Alternativ zum Browser-Add-On oder innerhalb von Browsern auf mobilen Geräten, klicken Sie bitte diesen Link, um die Erfassung durch Google Analytics innerhalb dieser Website zukünftig zu verhindern. Dabei wird ein Opt-Out-Cookie auf Ihrem Gerät abgelegt. Löschen Sie Ihre Cookies, müssen Sie diesen Link erneut klicken.

 

Widerruf, Änderungen, Berichtigungen und Aktualisierungen
Der Nutzer hat das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten über die personenbezogenen Daten, die über ihn gespeichert wurden. Zusätzlich hat der Nutzer das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung seiner personenbezogenen Daten, soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht.

AGB

Geltung
1. Die nachfolgenden allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen (im folgenden AGB genannt) gelten für alle vom Fotografen durchgeführten Aufträge, Angebote, Lieferungen und Leistungen.

2. Sie gelten als vereinbart mit Entgegennahme der Lieferung oder Leistung bzw. des Angebots des Fotografen durch den Kunden, spätestens jedoch mit der Annahme des Bildmaterials zur Veröffentlichung.

3. Wenn der Kunde den AGB widersprechen will, ist dieses schriftlich binnen drei Werktagen zu erklären. Abweichenden Geschäftsbedingungen des Kunden wird hiermit widersprochen. Abweichende Geschäftsbedingungen des Kunden erlangen keine Gültigkeit, es sei denn, dass der Fotograf diese schriftlich anerkennt.

4. Die AGB gelten im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung auch ohne ausdrückliche Einbeziehung auch für alle zukünftigen Aufträge, Angebote, Lieferungen und Leistungen des Fotografen, sofern nicht ausdrücklich abweichende Regelungen getroffen werden.

Auftragsproduktionen
1. Soweit der Fotograf Kostenvoranschläge erstellt, sind diese unverbindlich. Treten während der Produktion Kostenerhöhungen ein, sind diese erst dann vom Fotografen anzuzeigen, wenn erkennbar wird, dass hierdurch eine Überschreitung der ursprünglich veranschlagten Gesamtkosten um mehr als 15 % zu erwarten ist. Wird die vorgesehene Produktionszeit aus Gründen überschritten, die der Fotograf nicht zu vertreten hat, so ist eine zusätzliche Vergütung auf der Grundlage des vereinbarten Zeithonorars bzw. in Form einer angemessenen Erhöhung des Pauschalhonorars zu leisten.

2. Der Fotograf ist berechtigt, Leistungen von Dritten, die zur Durchführung der Produktion eingekauft werden müssen, im Namen und mit Vollmacht sowie für Rechnung des Kunden in Auftrag zu geben.

3. Vorbehaltlich einer anderweitigen Regelung werden die Aufnahmen, die dem Kunden nach Abschluss der Produktion zur Abnahme vorgelegt werden, durch den Fotografen ausgewählt.

4. Sind dem Fotografen innerhalb von zwei Wochen nach Ablieferung der Aufnahmen keine schriftlichen Mängelrügen zugegangen, gelten die Aufnahmen als vertragsgemäß und mängelfrei abgenommen.

Überlassenes Bildmaterial (analog und digital)
1. Die AGB gelten für jegliches dem Kunden überlassenes Bildmaterial, gleich in welcher Schaffensstufe oder in welcher technischen Form sie vorliegen. Sie gelten insbesondere auch für elektronisches oder digital übermitteltes Bildmaterial.

2. Der Kunde erkennt an, dass es sich bei dem vom Fotografen gelieferten Bildmaterial um urheberrechtlich geschützte Lichtbildwerke i.S.v. § 2 Abs.1 Ziff.5 Urheberrechtsgesetz handelt.

3. Vom Kunden in Auftrag gegebene Gestaltungsvorschläge oder Konzeptionen sind eigenständige Leistungen, die zu vergüten sind.

4. Das überlassene Bildmaterial bleibt Eigentum des Fotografen, und zwar auch in dem Fall, dass Schadensersatz hierfür geleistet wird.

5. Der Kunde hat das Bildmaterial sorgfältig und pfleglich zu behandeln und darf es an Dritte nur zu geschäftsinternen Zwecken der Sichtung, Auswahl und technischen Verarbeitung weitergeben.

6. Reklamationen, die den Inhalt der gelieferten Sendung oder Inhalt, Qualität oder Zustand des Bildmaterials betreffen, sind innerhalb von zwei Wochen nach Empfang mitzuteilen. Anderenfalls gilt das Bildmaterial als ordnungsgemäß, vertragsgemäß und wie verzeichnet zugegangen.

Nutzungsrechte
1. Der Kunde erwirbt grundsätzlich nur ein einfaches Nutzungsrecht zur einmaligen Verwendung. Veröffentlichungen im Internet oder die Einstellung in digitale Datenbanken sind vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarungen zeitlich begrenzt auf die Dauer der Veröffentlichungszeiträume des entsprechenden bzw. eines vergleichbaren
Printobjektes.

2. Ausschließliche Nutzungsrechte, medienbezogene oder räumliche Exklusivrechte oder Sperrfristen müssen gesondert vereinbart werden und bedingen einen Aufschlag von mindestens 100% auf das jeweilige Grundhonorar.

3. Mit der Lieferung wird lediglich das Nutzungsrecht übertragen für die einmalige Nutzung des Bildmaterials zu dem vom Kunden angegebenen Zweck und in der Publikation und in dem Medium oder Datenträger, welche/-s/-n der Kunde angegeben hat oder welche/-s/-r sich aus den Umständen der Auftragserteilung ergibt. Im Zweifelsfall ist maßgeblich der Nutzungszweck, für den das Bildmaterial ausweislich des Lieferscheins oder der Versandadresse zur Verfügung gestellt worden ist.

4. Jede über Ziffer 3. hinausgehende Nutzung, Verwertung, Vervielfältigung, Verbreitung oder Veröffentlichung ist honorarpflichtig und bedarf der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung des Fotografen. Das gilt insbesondere für:
– eine Zweitverwertung oder Zweitveröffentlichung, insbesondere in Sammelbänden, produktbegleitenden Prospekten, bei Werbemaßnahmen oder bei sonstigen Nachdrucken, jegliche Bearbeitung, Änderung oder Umgestaltung des Bildmaterials,
– die Digitalisierung, Speicherung oder Duplizierung des Bildmaterials auf Datenträgern aller Art (z.B. magnetische, optische, magnetooptische oder elektronische Trägermedien wie CD-ROM, DVD, Festplatten, Arbeitsspeicher, Mikrofilm etc.), soweit dieses nicht nur der technischen Verarbeitung und Verwaltung des Bildmaterials gem. Ziff.III 5. AGB dient,
– jegliche Vervielfältigung oder Nutzung der Bilddaten auf digitalen Datenträgern, jegliche Aufnahme oder Wiedergabe der Bilddaten im Internet oder in Online-Datenbanken oder in anderen elektronischen Archiven (auch soweit es sich um interne elektronische Archive des Kunden handelt),
– die Weitergabe des digitalisierten Bildmaterials im Wege der Datenfernübertragung oder auf Datenträgern, die zur öffentlichen Wiedergabe auf Bildschirmen oder zur Herstellung von Hardcopies geeignet sind.

5. Veränderungen des Bildmaterials durch Foto-Composing, Montage oder durch elektronische Hilfsmittel zur Erstellung eines neuen urheberrechtlich geschützten Werkes sind nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Fotografen und nur bei Kennzeichnung mit [M] gestattet. Auch darf das Bildmaterial nicht abgezeichnet, nachgestellt fotografiert oder anderweitig als Motiv benutzt werden.

6. Der Kunde ist nicht berechtigt, die ihm eingeräumten Nutzungsrechte ganz oder teilweise auf Dritte, auch nicht auf andere Konzern- oder Tochterunternehmen, zu übertragen. Jegliche Nutzung, Wiedergabe oder Weitergabe des Bildmaterials ist nur gestattet unter der Voraussetzung der Anbringung des vom Fotografen vorgegebenen Urhebervermerks in zweifelsfreier Zuordnung zum jeweiligen Bild.

7. Die Einräumung der Nutzungsrechte steht unter der aufschiebenden Bedingung der vollständigen Bezahlung sämtlicher Zahlungsansprüche des Fotografen aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis.

Haftung
1. Der Fotograf übernimmt keine Haftung für die Verletzung von Rechten abgebildeter Personen oder Objekte, es sei denn, es wird ein entsprechend unterzeichnetes Release-Formular beigefügt. Der Erwerb von Nutzungsrechten über das fotografische Urheberrecht hinaus, z. B. für abgebildete Werke der bildenden oder angewandten Kunst sowie die Einholung von Veröffentlichungsgenehmigungen bei Sammlungen, Museen etc. obliegt dem Kunden. Der Kunde trägt die Verantwortung für die Betextung sowie die sich aus der konkreten Veröffentlichung ergebenden Sinnzusammenhänge.

2. Ab dem Zeitpunkt der ordnungsgemäßen Lieferung des Bildmaterials ist der Kunde für dessen sachgemäße Verwendung verantwortlich.

Honorare
1. Es gilt das vereinbarte Honorar. Ist kein Honorar vereinbart worden, bestimmt es sich nach der jeweils aktuellen Bildhonorarübersicht der Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing (MFM). Das Honorar versteht sich zuzüglich der jeweils gültigen
Mehrwertsteuer.

2. Mit dem vereinbarten Honorar wird die einmalige Nutzung des Bildmaterials zu dem vereinbarten Zweck gemäß Ziff. IV. 3 abgegolten.

3. Durch den Auftrag anfallende Kosten und Auslagen (z.B. Material- und Laborkosten, Modellhonorare, Kosten für erforderliche Requisiten, Reisekosten, erforderliche Spesen etc.) sind nicht im Honorar enthalten und gehen zu Lasten des Kunden.

4. Der Honoraranspruch ist bei Ablieferung der Aufnahme fällig. Wird eine Produktion in Teilen abgeliefert, so ist das entsprechende Teilhonorar mit jeweiliger Lieferung fällig. Der Fotograf ist berechtigt, bei Produktionsaufträgen Abschlagszahlungen entsprechend dem jeweils erbrachten Leistungsumfang zu verlangen.

5. Das Honorar gemäß VI. 1. AGB ist auch dann in voller Höhe zu zahlen, wenn das in Auftrag gegebene und gelieferte Bildmaterial nicht veröffentlicht wird. Bei Verwendung der Aufnahmen als Arbeitsvorlage für Layout- und Präsentationszwecke fällt vorbehaltlich einer abweichenden Vereinbarung ein Honorar von mindestens EURO 75,00 pro Aufnahme an.

6. Eine Aufrechnung oder die Ausübung des Zurückbehaltungsrechts ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen des Kunden zulässig. Zulässig ist außerdem die Aufrechnung mit bestrittenen aber entscheidungsreifen Gegenforderungen.

Rückgabe des Bildmaterials
1. Analoges Bildmaterial ist in der gelieferten Form unverzüglich nach der
Veröffentlichung oder der vereinbarten Nutzung, spätestens jedoch 3 Monate nach
dem Lieferdatum, unaufgefordert zurückzusenden; beizufügen sind zwei
Belegexemplare. Eine Verlängerung der 3-Monatsfrist bedarf der schriftlichen
Genehmigung des Fotografen.

2. Digitale Daten sind nach Abschluss der Nutzung grundsätzlich zu löschen bzw. sind die Datenträger zu vernichten. Der Fotograf haftet nicht für den Bestand und/oder die Möglichkeit einer erneuten Lieferung der Daten.

3. Überlässt der Fotograf auf Anforderung des Kunden oder mit dessen Einverständnis Bildmaterial lediglich zum Zwecke der Prüfung, ob eine Nutzung oder Veröffentlichung in Betracht kommt, hat der Kunde analoges Bildmaterial spätestens innerhalb eines Monats nach Erhalt zurückzugeben, sofern auf dem Lieferschein keine andere Frist vermerkt ist. Digitale Daten sind zu löschen bzw. sind die Datenträger zu vernichten oder zurückzugeben. Eine Verlängerung dieser Frist ist nur wirksam, wenn sie vom Fotografen schriftlich bestätigt worden ist.

4. Die Rücksendung des Bildmaterials erfolgt durch den Kunden auf dessen Kosten in branchenüblicher Verpackung. Der Kunde trägt das Risiko des Verlusts oder der
Beschädigung während des Transports bis zum Eingang beim Fotografen.

Vertragsstrafe, Schadensersatz
1. Bei jeglicher unberechtigten (ohne Zustimmung des Fotografen erfolgten) Nutzung, Verwendung, Wiedergabe oder Weitergabe des Bildmaterials ist für jeden Einzelfall eine Vertragsstrafe in Höhe des fünffachen Nutzungshonorars zu zahlen, vorbehaltlich weitergehender Schadensersatzansprüche.

2. Bei unterlassenem, unvollständigem, falsch platziertem oder nicht zuordnungsfähigem Urhebervermerk ist ein Aufschlag in Höhe von 100% auf das vereinbarte bzw. übliche Nutzungshonorar zu zahlen.

Allgemeines
1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland als vereinbart, und zwar auch bei Lieferungen ins Ausland.

2. Nebenabreden zum Vertrag oder zu diesen AGB bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

3. Die etwaige Nichtigkeit bzw. Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser AGB berührt nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Die Parteien verpflichten sich, die ungültige Bestimmung durch eine sinnentsprechende wirksame Bestimmung zu ersetzen, die der angestrebten Regelung wirtschaftlich und juristisch am nächsten kommt.

4. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, wenn der Kunde Vollkaufmann ist, der Wohnsitz des Fotografen.