Afdruk

BEELDLOGISTIEK
een service van NICOSOCHA STUDIOS (www.nicosocha.com)

Ludwigstal 15
45527 Hattingen

Telefoon: +49 2324 68 350 20
E-mail: [email protected]

BTW ID:
Identificatienummer omzetbelasting volgens §27a Wet op de omzetbelasting:
350/526/1290

Disclaimer – juridische informatie

§ 1 Waarschuwing voor de inhoud
De gratis en vrij toegankelijke inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De aanbieder van deze website staat echter niet in voor de juistheid en actualiteit van de verstrekte gratis en vrij toegankelijke journalistieke gidsen en nieuwsberichten. Met name genoemde bijdragen geven de mening van de betreffende auteur weer en niet altijd de mening van de aanbieder. Het oproepen van de gratis en vrij toegankelijke inhoud alleen creëert geen contractuele relatie tussen de gebruiker en de aanbieder; in dit opzicht ontbreekt de intentie van de aanbieder om juridisch gebonden te zijn.

§ 2 Externe links
Deze website bevat links naar websites van derden (“externe links”). Deze websites vallen onder de aansprakelijkheid van de respectieve exploitanten. Toen de externe links voor het eerst werden gecreëerd, controleerde de provider de externe inhoud op eventuele wetsovertredingen. Op dat moment waren er geen wettelijke overtredingen. De aanbieder heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina’s. Het opnemen van externe links betekent niet dat de aanbieder de inhoud achter de verwijzing of link als de zijne aanneemt. Het is niet redelijk dat de aanbieder de externe links voortdurend controleert zonder concreet bewijs van wetsovertredingen. Dergelijke externe links zullen echter onmiddellijk worden verwijderd indien wetsovertredingen bekend worden.

§ 3 Auteursrechten en naburige rechten
De op deze website gepubliceerde inhoud is onderworpen aan het Duitse auteursrecht en aanverwante wetgeving. Voor elk gebruik dat niet is toegestaan door de Duitse wet op het auteursrecht en de naburige rechten is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de respectieve rechthebbende vereist. Dit geldt met name voor het kopiëren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken of reproduceren van inhoud in databanken of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden zijn als zodanig gemarkeerd. De ongeoorloofde reproductie of verspreiding van individuele inhoud of volledige pagina’s is niet toegestaan en is strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, particulier en niet-commercieel gebruik is toegestaan.

De weergave van deze website in externe frames is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming.

§ 4 Bijzondere gebruiksvoorwaarden
Voor zover bijzondere voorwaarden voor individueel gebruik van deze website afwijken van de voorgaande leden, wordt dit uitdrukkelijk vermeld op de daartoe bestemde plaats. In dat geval zijn de bijzondere gebruiksvoorwaarden in het desbetreffende individuele geval van toepassing.

Gegevensbescherming

Toepassingsgebied
Deze gegevensbeschermingsverklaring informeert gebruikers over het type, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens door de verantwoordelijke aanbieder [NICOSOCHA STUDIOS, zum Ludwigstal 15. 45527 in Hattingen, e-mail: [email protected], telefoon: +49 2324 68 271 98] op deze website (hierna te noemen “aanbod”).

De rechtsgrondslag voor gegevensbescherming is te vinden in de federale wet op de gegevensbescherming (BDSG) en de wet op de telemedia (TMG).

Contact opnemen
Wanneer contact wordt opgenomen met de aanbieder (bijv. via een contactformulier of e-mail), worden de gegevens van de gebruiker opgeslagen om de aanvraag te verwerken en voor het geval er vervolgvragen zijn.

Integratie van diensten en inhoud van derden
Het kan voorkomen dat inhoud van derden, zoals video’s van YouTube, kaarten van Google Maps, RSS-feeds of afbeeldingen van andere websites, in dit online-aanbod wordt geïntegreerd. Dit vereist altijd dat de aanbieders van deze inhoud (hierna “derde aanbieders” genoemd) het IP-adres van de gebruikers waarnemen. Want zonder het IP-adres zouden zij de inhoud niet naar de browser van de betrokken gebruiker kunnen sturen. Het IP-adres is dus vereist voor de weergave van deze inhoud. Wij streven ernaar alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Wij hebben er echter geen invloed op of de derde aanbieders het IP-adres opslaan, bijvoorbeeld voor statistische doeleinden. Voor zover dit bij ons bekend is, informeren wij de gebruikers hierover.

Cookies
Cookies zijn kleine bestanden waarmee specifieke informatie over het apparaat kan worden opgeslagen op het toegangsapparaat van de gebruiker (pc, smartphone of dergelijke). Enerzijds dienen zij de gebruiksvriendelijkheid van websites en dus van de gebruikers (bv. opslag van inloggegevens). Anderzijds worden zij gebruikt om statistische gegevens over het gebruik van de website te verzamelen en te kunnen analyseren om het aanbod te verbeteren. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies beïnvloeden. De meeste browsers hebben een optie om het opslaan van cookies te beperken of volledig te voorkomen. Er wordt echter op gewezen dat het gebruik en met name het gebruiksgemak zonder cookies beperkt zal zijn.

Je kunt veel online advertentiecookies van bedrijven instellen via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site
Beheer http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door gebruikers wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

In het geval dat IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, zal Google het IP-adres van de gebruiker echter vooraf inkorten binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Op deze website is IP-anonimisering actief. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website door de gebruikers te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren.

Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies weigeren door de desbetreffende instellingen van hun browser te selecteren, maar houd er rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Gebruikers kunnen ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde en aan hun gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief hun IP-adres) door Google worden verzameld en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de op de volgende link beschikbare browserplugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden door Google en over instel- en bezwaarmogelijkheden vindt u op de website van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ (“Gegevensgebruik door Google wanneer u websites of apps van onze partners gebruikt”), http://www.google.com/policies/technologies/ads (“Gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden”), http://www.google.de/settings/ads (“informatie beheren die Google gebruikt om u advertenties aan te bieden”) en http://www.google.com/ads/preferences/ (“Bepaal welke reclame Google je laat zien”).

Als alternatief voor de browser add-on of in browsers op mobiele apparaten, kunt u op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens verzamelt op deze website. Dit plaatst een opt-out cookie op uw apparaat. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.

Intrekking, wijzigingen, correcties en bijwerkingen
De gebruiker heeft het recht om, op verzoek en kosteloos, informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die over hem zijn opgeslagen. Bovendien heeft de gebruiker het recht onjuiste gegevens te corrigeren, zijn persoonsgegevens te blokkeren en te wissen, voor zover dit niet in strijd is met een wettelijke verplichting om deze gegevens te bewaren.

AGB

Geldigheid
1. De volgende Algemene Leverings- en Handelsvoorwaarden (hierna te noemen AV) zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen, leveringen en diensten van de fotograaf.

2. Zij worden geacht te zijn overeengekomen bij aanvaarding van de levering of dienst of het aanbod van de fotograaf door de klant, maar uiterlijk bij aanvaarding van het fotomateriaal voor publicatie.

3. als de klant bezwaar wil maken tegen de AV, moet dit schriftelijk binnen drie werkdagen kenbaar worden gemaakt. Afwijkende voorwaarden van de klant worden hierbij afgewezen. Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet geldig tenzij de fotograaf deze schriftelijk erkent.

4. De AV zijn ook van toepassing op alle toekomstige bestellingen, aanbiedingen, leveringen en diensten van de fotograaf in het kader van een lopende zakenrelatie, zelfs zonder uitdrukkelijke opname, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Producties in opdracht
1. Als de fotograaf kostenramingen geeft, zijn deze niet bindend. Als zich tijdens de productie kostenstijgingen voordoen, wordt de fotograaf alleen op de hoogte gebracht als blijkt dat de oorspronkelijk geraamde totale kosten waarschijnlijk met meer dan 15% overschreden zullen worden. Als de geplande productietijd wordt overschreden om redenen waarvoor de fotograaf niet verantwoordelijk is, wordt een extra vergoeding betaald op basis van de overeengekomen tijdsvergoeding of in de vorm van een redelijke verhoging van de vaste vergoeding.

2. De fotograaf heeft het recht om diensten van derden, die moeten worden ingekocht om de productie uit te voeren, in naam en met toestemming van en voor rekening van de klant te laten uitvoeren.

3. Tenzij anders overeengekomen, worden de foto’s die na voltooiing van de productie ter goedkeuring aan de klant worden voorgelegd, geselecteerd door de fotograaf.

4. Als de fotograaf binnen twee weken na levering van de foto’s geen schriftelijke kennisgeving van gebreken heeft ontvangen, worden de foto’s geacht te zijn geaccepteerd in overeenstemming met het contract en vrij van gebreken.

Aangeleverd beeldmateriaal (analoog en digitaal)
1. De AV zijn van toepassing op al het beeldmateriaal dat aan de klant wordt geleverd, ongeacht het creatieve stadium of de technische vorm waarin het beschikbaar is. Ze zijn in het bijzonder ook van toepassing op elektronisch of digitaal verzonden beeldmateriaal.

2. de klant erkent dat het door de fotograaf geleverde fotomateriaal auteursrechtelijk beschermde fotografische werken zijn in de zin van § 2 (1) van de Duitse auteurswet. Punt 5 Auteurswet.

3. ontwerpvoorstellen of concepten in opdracht van de klant zijn onafhankelijke diensten die moeten worden vergoed.

4. Het geleverde fotomateriaal blijft eigendom van de fotograaf, zelfs als er een vergoeding voor wordt betaald.

5. De klant moet zorgvuldig en met zorg omgaan met het fotomateriaal en mag het alleen doorgeven aan derden voor interne bedrijfsdoeleinden van bekijken, selecteren en technische verwerking.

6 Klachten over de inhoud van de geleverde zending of de inhoud, kwaliteit of staat van het fotomateriaal moeten binnen twee weken na ontvangst worden gemeld. Anders wordt het fotomateriaal geacht correct te zijn ontvangen, in overeenstemming met het contract en zoals vastgelegd.

Gebruiksrechten
1. de klant slechts een eenvoudig gebruiksrecht voor eenmalig gebruik verwerft. Tenzij anders overeengekomen, zijn publicaties op het internet of opname in digitale databases in de tijd beperkt tot de duur van de publicatietermijnen van de corresponderende of een vergelijkbare
object afdrukken.

2. exclusieve gebruiksrechten, mediagerelateerde of ruimtelijke exclusieve rechten of blokkeringsperioden moeten afzonderlijk worden overeengekomen en vereisen een toeslag van ten minste 100% op de respectieve basisvergoeding.

3. met de levering alleen het gebruiksrecht wordt overgedragen voor eenmalig gebruik van het beeldmateriaal voor het door de klant gespecificeerde doel en in de publicatie en op het medium of de gegevensdrager die de klant heeft gespecificeerd of die voortvloeit uit de omstandigheden van de bestelling. In geval van twijfel is het gebruiksdoel waarvoor het beeldmateriaal beschikbaar is gesteld, zoals blijkt uit de afleveringsbon of het verzendadres, doorslaggevend.

4. voor elk gebruik, elke reproductie, distributie of publicatie buiten het bereik van sectie 3 is een vergoeding verschuldigd en is de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de fotograaf vereist. Dit geldt in het bijzonder voor:
– elk secundair gebruik of secundaire publicatie, in het bijzonder in bloemlezingen, productbrochures, reclamemaatregelen of andere herdrukken, elke bewerking, wijziging of herontwerp van het beeldmateriaal,
– de digitalisering, opslag of verveelvoudiging van het fotografisch materiaal op gegevensdragers van allerlei aard (bv. magnetische, optische, magneto-optische of elektronische dragers zoals cd-rom, dvd, harde schijven, RAM, microfilm enz. Sectie III 5 van de AV,
– elke verveelvoudiging of elk gebruik van de beeldgegevens op digitale gegevensdragers, elke vastlegging of reproductie van de beeldgegevens op het internet of in online databanken of in andere elektronische archieven (zelfs als dit interne elektronische archieven van de klant zijn),
– het doorgeven van het gedigitaliseerde beeldmateriaal door middel van datatransmissie op afstand of op gegevensdragers die geschikt zijn voor openbare reproductie op beeldschermen of voor de productie van afdrukken op papier.

5. wijzigingen in het fotografisch materiaal door middel van fotocomposities, montage of elektronische middelen voor het maken van een nieuw auteursrechtelijk beschermd werk zijn alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf en alleen in het geval van Etikettering met [M] is toegestaan. Het beeldmateriaal mag ook niet worden afgetekend, worden gefotografeerd of op een andere manier als motief worden gebruikt.

6. de klant niet gerechtigd is de hem verleende gebruiksrechten geheel of gedeeltelijk over te dragen over te dragen aan derden, met inbegrip van andere groepsmaatschappijen of dochterondernemingen. Elk gebruik, reproductie of verzending van het fotomateriaal is alleen toegestaan toegestaan op voorwaarde dat de door de fotograaf gespecificeerde copyrightvermelding auteursrechtvermelding die door de fotograaf is gespecificeerd in ondubbelzinnige toewijzing aan het respectieve beeld.

7. het verlenen van de gebruiksrechten is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van de volledige volledige betaling van alle betalingsvorderingen van de fotograaf die voortvloeien uit de respectieve contractuele relatie.

Aansprakelijkheid
1. De fotograaf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inbreuk op rechten van afgebeelde personen of objecten, tenzij een ondertekend vrijwaringsformulier is bijgevoegd. Het verkrijgen van gebruiksrechten die verder gaan dan het fotografisch auteursrecht, bijvoorbeeld voor afgebeelde werken van beeldende of toegepaste kunst, evenals het verkrijgen van publicatietoestemmingen van collecties, musea, enz. is de verantwoordelijkheid van de klant. De klant is verantwoordelijk voor de tekst en de context die voortvloeit uit de specifieke publicatie.

2. de klant is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het beeldmateriaal vanaf het moment van correcte levering.

Vergoedingen
1. is de overeengekomen vergoeding van toepassing. Als er geen vergoeding is overeengekomen, wordt deze vastgesteld volgens het actuele vergoedingenoverzicht van de Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing (MFM). De vergoeding is onderworpen aan de respectieve toepasselijke
Belasting toegevoegde waarde.

2. de overeengekomen vergoeding dekt het eenmalige gebruik van het fotomateriaal voor het overeengekomen doel in overeenstemming met clausule 1. IV. 3.

3. kosten en uitgaven die voortvloeien uit de opdracht (bijv. materiaal- en laboratoriumkosten, modelvergoedingen, kosten voor noodzakelijke rekwisieten, reiskosten, noodzakelijke onkosten, enz.

4. de vergoeding is verschuldigd bij levering van de opname. Als een productie in delen wordt geleverd, is de bijbehorende deelvergoeding verschuldigd bij de betreffende levering. De Fotograaf heeft het recht termijnbetalingen te verlangen voor productieopdrachten in overeenstemming met de omvang van de verleende diensten.

5. de vergoeding conform VI. 1. van de AV dient volledig te worden betaald, ook als het in opdracht gemaakte en geleverde beeldmateriaal niet wordt gepubliceerd. Tenzij anders overeengekomen, wordt een vergoeding van minimaal EURO 75,00 per foto in rekening gebracht voor het gebruik van de foto’s als sjabloon voor lay-out- en presentatiedoeleinden.

6. Verrekening of uitoefening van het retentierecht is alleen toegestaan met onbetwiste of wettelijk vastgestelde vorderingen van de klant. Verrekening met betwiste tegenvorderingen die klaar zijn voor vonnis is ook toegestaan.

Terugkeer van het beeldmateriaal
1. analoog beeldmateriaal moet in de geleverde vorm worden geretourneerd onmiddellijk nadat
publicatie of het overeengekomen gebruik, maar niet later dan 3 maanden na
de leveringsdatum, zonder dat u daarom wordt gevraagd; voeg twee
Exemplaren. Voor een verlenging van de periode van 3 maanden is de schriftelijke toestemming van de
Toestemming van de fotograaf.

2. digitale gegevens moeten altijd worden gewist of de gegevensdragers moeten worden vernietigd nadat het gebruik is beëindigd. De fotograaf is niet aansprakelijk voor het bestaan en/of de mogelijkheid van een hernieuwde levering van de gegevens.

3. als de fotograaf op verzoek of met toestemming van de klant fotomateriaal levert uitsluitend om te controleren of het geschikt is voor gebruik of publicatie, moet de klant analoog fotomateriaal uiterlijk binnen een maand na ontvangst retourneren, tenzij op de afleverbon een andere termijn staat vermeld. Digitale gegevens moeten worden gewist of de gegevensdragers moeten worden vernietigd of geretourneerd. Een verlenging van deze periode is alleen van kracht als deze schriftelijk is bevestigd door de fotograaf.

4. de klant retourneert het fotomateriaal op eigen kosten in een in de branche gebruikelijke verpakking. De klant draagt het risico van verlies of beschadiging.
Schade tijdens transport tot ontvangst door de fotograaf.

Contractuele boete, schadevergoeding
1. In geval van ongeoorloofd gebruik, gebruik, reproductie of openbaarmaking van het fotomateriaal (zonder toestemming van de fotograaf), zal een contractuele boete van vijf keer de gebruiksvergoeding verschuldigd zijn voor elk afzonderlijk geval, onder voorbehoud van eventuele verdere schadeclaims.

2. indien de auteursrechtvermelding is weggelaten, onvolledig, onjuist geplaatst of niet overdraagbaar is, is een toeslag verschuldigd van 100% van de overeengekomen of gebruikelijke gebruiksvergoeding.

Algemene informatie
1. het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing zoals overeengekomen, ook voor leveringen in het buitenland.

2. Aanvullende afspraken op het contract of op deze AV moeten schriftelijk worden gemaakt om geldig te zijn.

3. de eventuele ongeldigheid of onwerkzaamheid van een of meer bepalingen van deze AV heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De partijen verbinden zich ertoe de ongeldige bepaling te vervangen door een geldige bepaling die de beoogde bepaling economisch en juridisch zo dicht mogelijk benadert.

4. plaats van nakoming en plaats van jurisdictie is, als de klant een geregistreerde handelaar is, de woonplaats van de fotograaf.